Sier nei til fortettingsprosjekt – viser til naturverdier

Kommunen frykter et planlagt fortettingsprosjekt i Ola Laulos veg 7 på Heimdal vil kunne føre til at flere boligeiere søker om å få bygge nærmere bekken Søra.

-Annonse-spot_img

Roxy Eiendom AS ønsker å rive dagens enebolig i Ole Laulos veg 7 på Heimdal og erstatte denne med fire nye boliger med 2 og 3 etasjer.

Selskapet kjøpte eiendommen i 2022 for 5,2 millioner kroner.

I rammesøknaden heter det at man har tilstrebet seg på å lage små og innholdsrike familieboliger som innordner seg strøkskarakteren.

Eiendommen Ole Laulos veg 7, Heimdal markert i gult. Bekken Søra skimtes i til høyre i bildet. Bekken går i rør under Ringvålvegen. (Skjermdump: www.kartverket.no)

To av de nye boligene på den vel 1,8 mål store tomta vil i følge plantegningene ligge i skråningen ned mot bekken Søra.

I søknaden heter det at man planlegger å plassere boligene på en «mest mulig skånsom måte» uten at terrenget bearbeides.

Videre understrekes det at grøntområdet langs bekken i nedre del av tomta tenkes bevart.

Naturverdier

Byggesakskontoret avslo denne uken det planlagte fortettingsprosjektet da man mener boligene vil ha en «svært avvikende» utnyttelse og plassering enn det som er forutsatt i reguleringsplanen

Det planlagte fortettingsprosjektet i Ole Laulos veg vil bestå av fire boliger (Tegning: Selberg Arkitekter)

I vedtaket vises det til at boligene i Ola Laulos veg i reguleringsplanen fra 1959 er plassert i god avstand fra skråningen ned mot bekken. Dette mener Byggesakskontoret viser at området ned mot bekken ikke er egnet for flere boliger.

Byggesakskontoret viser også til at kantvegetasjonen langs bekken har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget.

To av de planlagte boligene vil ligge ved skråningen ned mot bekken Søra (Tegning: Selberg Arkitekter)

Da søknaden forutsetter bygging nær og delvis inn i skråningen så er man redd disse naturverdiene kan bli ødelagt.

Det vises også til at det er registrert rødlistede arter i artsdatabanken i nærheten av utbyggingsområdet.

Frykter utglidning

En av naboene er i sine merknader også opptatt av grunnforholdene og mener det er nødvendig med geotekniske undersøkelser før man starter med gravearbeider i skråningen.

Dette da det noe lenger nord skal være kartlagt flere faresoner når det gjelder kvikkleire

Det vises også til at den aktuelle tomten har et bratt terreng ned mot bekken og at det er mange høydemeter i terrengprofilen.

Naboen skriver videre at i den tiden man har bodd i Ole Laulos veg så har man sett bevegelse i terrenget mot bekken.

I et tilsvar fra ansvarlig søker heter det at man ønsker utfyllende informasjon om hvor bevegelsene er observert slik at man kan innrapportere dette til den kommende geotekniske prosjekteringen.

Ansvarlig søker har ut juni måned på å klage på vedtaket.

-Annonse-spot_img
LES OGSÅ:
-Annonse-spot_img
-Annonse-spot_img

SISTE SAKER